.: وب نوشته :.

"آن چه خودم را راضی می کند و احساس می کنم که با آن نه کار که زندگی می کنم: نوشتن" دکتر علی شریعتی

بهمن 97
1 پست
شهریور 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
آبان 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
5 پست
خرداد 96
5 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
7 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
6 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
22 پست
مرداد 87
13 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
12 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
21 پست
مرداد 85
16 پست
تیر 85
15 پست
خرداد 85
18 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
13 پست
دی 84
14 پست
آذر 84
18 پست
آبان 84
17 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
12 پست
اسفند 83
6 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی