.: وب نوشته :.

"آن چه خودم را راضی می کند و احساس می کنم که با آن نه کار که زندگی می کنم: نوشتن" دکتر علی شریعتی

شهریور 97
1 پست
مرداد 97
1 پست
تیر 97
1 پست
آبان 96
2 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
5 پست
خرداد 96
5 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
5 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
5 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
7 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
10 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
7 پست
بهمن 89
1 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
4 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
6 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
8 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
7 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
9 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
7 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
22 پست
مرداد 87
13 پست
تیر 87
11 پست
خرداد 87
12 پست
اسفند 86
11 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
9 پست
مهر 86
8 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
3 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
21 پست
مرداد 85
16 پست
تیر 85
15 پست
خرداد 85
18 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
13 پست
دی 84
14 پست
آذر 84
18 پست
آبان 84
17 پست
مهر 84
18 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
4 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
12 پست
اسفند 83
6 پست
مهر 83
2 پست
شهریور 83
4 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
3 پست
خرداد 83
2 پست
اسفند 82
6 پست
بهمن 82
4 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
4 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
زندگیِ من
تو ام می تونی زندگیت رو زیبا کنی