به چند؟!!!

برخی جلو رفتن ها به واسطه بیشتر کردن شناختت از اطراف و نوع نگاهشان، اعماق دلت را بد می زنند.

هاه، جالب این جاست که اینقدر پوست کلفت شده ام که به دل خوشی آن چه در سر دارم، راحت -در ظاهر- ردشان می کنم و همه چیز را به زمان وا می گذارم.

دل خوش کنید که بسی زیرک یا تنها خود همه چیز فهمید. :|

/ 1 نظر / 48 بازدید